آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست

آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: رضا میر اسمعیلی

ندارد
تجهیزات و خدمات