آزمایش بار نقطه ای سنگ

آزمایش بار نقطه ای سنگ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود یزدانی

تعرفه ثابت: 70000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: آزمون
نام مسئول: سعید صادقی
شماره(های) تماس: 82883932 - 82884978
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین شاخص مقاومت سمگ توسط دستگاه بار نقطه ای سنگ انجام میشود.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از آزمایش بار نقطه ای سنگ به ازای هر نمونه - 70000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس