سیستم دو فازی عمودی

سیستم دو فازی عمودی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه جریانهای چند فازی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدرضا انصاری

تعرفه ثابت: 10000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس
نام مسئول: پیمان رستمی
شماره(های) تماس: 82884901
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
_ قطر داخلی لولهها 8 تا 190 میلیمتر )در حال
حاضرهفت قطر مختلف نصب شده، ولی
استفاده از قطرهای دیگر امکان دارد(؛
_ارتفاع حدودآ 3500 میلی متر؛
_ مشخصات سیالاتی طبق سیستم افقی است.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه سیستم های دوفازی عمودی حداقل - 10000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس