طیف سنجی UV/Vis./NIR

طیف سنجی UV/Vis./NIR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر

مدیر آزمایشگاه: دکتر رسول ملک فر

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: PG-T80plus
نام مسئول: ناصر جعفر زاده
شماره(های) تماس: 82884473
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قابلیت ثبت و ضبط طیف های مادون قرمز نزدیک / مریی / ماورای بنفش نزدیک در ناحیه طیفی 1100-190  نانومتر نمونه های مایع را دارد. نمونه های پودری در صورت پخش شدن در محلول قابلیت طیف گیری را دارد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از طیف سنجی UV/Vis./NIR به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس