cloning

cloning

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک انسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد بهمنش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82884753
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاههای  لازم جهت مراحل مختلف کلونینگ موجود می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس