دستگاه تماس دهنده غشایی

تصویر دستگاه تماس دهنده غشایی
  •  اندازه گیری تراوایی گاز و گزینش پذیری اکسیژناتورها
نام دستگاه
دستگاه تماس دهنده غشایی
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه تماس دهنده غشایی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست