UV-Visible

تصویر UV-Visible
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • در دستگاه های طیف سنجی بر همکنش نور و ماده بررسی میشود و با توجه به میزان عبور و جذب غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد
نام دستگاه
UV-Visible
مدل دستگاه
UV-2601
سازنده
Rayleigh - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی
مسئول دستگاه
آزاده رحمانی -
شماره تماس
82884449
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
UV-Visible توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست