تخلخل سنج BET

تصویر تخلخل سنج BET

انالیز نمونه های جامد(پودری شکل) به روش جذب و واجذب گاز N2 دردمای 196- درجه سانتیگراد  انجام میشود. صحت  آزمایش بستگی به مقدار نمونه به کار رفته دارد بنا بر این  قبل از ارسال نمونه  با کار شناس مشورت کنید پیش از انالیز گاززدایی انجام میشود بنا براین حداکثر دمای قابل تحمل نمونه که ساختار متخلل نمونه حفظ می شود را به اطلاع برسانید  انالیز غیر تخریبی است ومیتوان برای انالیز های دیگر استفاده کرد

نام دستگاه
تخلخل سنج BET
مدل دستگاه
tristar ii-3020
سازنده
Micromeritics - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
نجف آهوپای
مسئول دستگاه
نجف آهوپای - اکرم باقری نژاد -
شماره تماس
82884478-82883472
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه -زیرزمین اتاق302-