طیف سنج جرمی

تصویر طیف سنج جرمی

دستگاه به شکل direct-massبا تزریق مستقیم به روش E.I(یونیزاسیون الکتریکی)یونیزه میشودنمونه ها به حالت مایع یا جامد(نقطه ذوبمشخص ) با این روش قابل آنالیز هستند.

نام دستگاه
طیف سنج جرمی
مدل دستگاه
5975c-inert MSD with Triple-Axis Detector
سازنده
Agilent - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
نجف آهوپای
مسئول دستگاه
نجف آهوپای - اکرم باقری نژاد -
شماره تماس
82884478-82883472
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه -زیرزمین اتاق302-