دستگاه دو بار تقطیر

تصویر دستگاه دو بار تقطیر
نام دستگاه
دستگاه دو بار تقطیر
سازنده
هستاران طب - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
مسئول دستگاه
فرشته فرهنگیان -
شماره تماس
82884376
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر