طیف سنجی UV/Visible/NIR

تصویر طیف سنجی UV/Visible/NIR
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های مادون قرمز نزدیک / مریی / ماورای بنفش نزدیک در ناحیه طیفی 1100-190  نانومتر نمونه های مایع را دارد. نمونه های پودری در صورت پخش شدن در محلول قابلیت طیف گیری را دارد.
نام دستگاه
طیف سنجی UV/Visible/NIR
مدل دستگاه
PG-T80 plus
سازنده
PGInstruments - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه FTIR,UV/Vis./NIR و اپتیک و لیزر
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رسول ملک فر
مسئول دستگاه
ناصر جعفرزاده -
شماره تماس
82884473
نشانی
تهران-جلال آل احمد-کوی نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
طیف سنجی UV/Vis./NIR توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست