آزمایش تحکیم کوچک

تصویر آزمایش تحکیم کوچک
  • این آزمایش ارائه دهنده روشی برای تعیین مقدار و سرعت تحکیم یک خاک در شرایط محصور شده جانبی با زهکشی قائم در معرض بارگذاری تنش کنترل شده است.
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
آزمایش تحکیم کوچک
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 4
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدنوروز علیایی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884967
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمایش تحکیم کوچک توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست