آزمایش بار نقطه ای سنگ

تصویر آزمایش بار نقطه ای سنگ
  • آزمایش بار نقطه ای سنگ 
  • حوزه آب و محیط زیست
نام دستگاه
آزمایش بار نقطه ای سنگ
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
مسئول دستگاه
سعید صادقی -
شماره تماس
82883932 - 82884980
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمایش بار نقطه ای سنگ توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست