مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)

تصویر مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)

 اندازه گیری لوپ مغناطیسی نمونه ها تا حداکثر 1.5 تسلا انجام می گیرد. نمونه باید به صورت جامد باشد و برای نمونه پودری بنا به مغناطش نمونه باید به میزان 50 تا 200 میلی گرم از ماده تحویل شود. و برای نمونه های فیلم نازک حداکثر 8*8 میلیمتر باشد - و برای نونه های جامد حداکثر 8*8*4 میلیمتر باشد

نام دستگاه
مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)
سازنده
مغناطیس کویر - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر احمد یزدانی
مسئول دستگاه
بهراد برکاتی - سمیرا شریفی -
شماره تماس
82883411 -82883439
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، طبقه دوم، بخش فیزیک اتاق 4201
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری لوپ مغناطیسی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست