سانتريفوژ يخچال دار

تصویر سانتريفوژ يخچال دار

قابلیت تنظیم دما - دور. حداکثر دور: 15000 rpm - نمونه ها در فالکون 15 و 50 میلی لیتری باشد، دور آن 5000 rpm است.

نام دستگاه
سانتريفوژ يخچال دار
مدل دستگاه
EBA20
سازنده
Hettich ZENTRIFUGEN - برزیل
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
جداسازی دو فاز مایع توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست