کوره

تصویر کوره
نام دستگاه
کوره
مدل دستگاه
F.69
سازنده
Demero - اتحادیه اروپا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
مسئول دستگاه
دکتر بیتا آیتی -
شماره تماس
82884340
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 140,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست