پلاستی کوردر (Inter. Mixer.)

تصویر پلاستی کوردر  (Inter. Mixer.)
  • قابلیت اختلاط در برش زیاد
نام دستگاه
پلاستی کوردر (Inter. Mixer.)
سازنده
Brabender Technologie - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اکبری -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پلاستی کوردر (Inter. Mixer.) توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست