آون خلاء

تصویر آون خلاء
  • گاز گیری در خلا
نام دستگاه
آون خلاء
سازنده
نامشخص آمریکا - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی