محفظه دما رطوبت کنترل

تصویر محفظه دما رطوبت کنترل
  • خشک کردن از رطوبت زياد به کم
نام دستگاه
محفظه دما رطوبت کنترل
سازنده
GOTECH - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
محفظه دما رطوبت کنترل توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست