تزریق 250 گرمی

تصویر تزریق 250 گرمی
  • شکل دهی پلیمرها تا وزن 250 گرم
نام دستگاه
تزریق 250 گرمی
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اکبری -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تزریق 250 گرمی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست