تزریق 50 گرمی

تصویر تزریق 50 گرمی

شکل دهی پلیمرها تا وزن 50 گرم

نام دستگاه
تزریق 50 گرمی
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اکبری -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تزریق 50 گرمی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست