کوره 1500c یک لیتری

تصویر کوره 1500c یک لیتری
  • عملیات حرارتی در شرایط محیطی
نام دستگاه
کوره 1500c یک لیتری
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره 1500c یک لیتری توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست