ویسکومتر بروکفیلد

تصویر ویسکومتر بروکفیلد
  • تعیین ویسکوزیته انواع محلول های پلیمری
نام دستگاه
ویسکومتر بروکفیلد
سازنده
نامشخص چین - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ویسکومتر بروکفیلد توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست