تولید فیلم دمشی

تصویر تولید فیلم دمشی
  • شکل دهی پلیمرها 
  • تولید فیلم های پلی اتیلنی
نام دستگاه
تولید فیلم دمشی
سازنده
GOTECH - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
هادی حسینی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تولید فیلم دمشی توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست