آزمون شعله اکسی استیلن

تصویر آزمون شعله اکسی استیلن
  • تعیین خواص فدا شوندگی انواع  پلیمرها و کامپوزیت ها

نام دستگاه
آزمون شعله اکسی استیلن
مدل دستگاه
پایه(همراه با ترموکوپل گذاری)
سازنده
نامشخص ایران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمون شعله اکسی استیلن توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست