آزمون سایش تر

تصویر آزمون سایش تر
نام دستگاه
آزمون سایش تر
سازنده
طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا میراسمعیلی
مسئول دستگاه
دکتر رضا میراسمعیلی -
شماره تماس
82883598
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمون سایش تر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست