کاتر اهرمی

تصویر کاتر اهرمی
نام دستگاه
کاتر اهرمی
سازنده
طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا میراسمعیلی
مسئول دستگاه
دکتر رضا میراسمعیلی -
شماره تماس
82883598
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کاتر اهرمی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست