کوره 1200 بدون گاز خنثی

تصویر کوره 1200 بدون گاز خنثی
  • عملیات حرارتی
  • شرایط محیطی
نام دستگاه
کوره 1200 بدون گاز خنثی
سازنده
نامشخص آلمان - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره 1200 بدون گاز خنثی توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست