پرس دستی

تصویر پرس دستی
  • شکل دهی مواد
نام دستگاه
پرس دستی
سازنده
نامشخص آلمان - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پرس دستی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 80,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست