پرس گرم بزرگ

تصویر پرس گرم بزرگ

شکل دهی مواد

نام دستگاه
پرس گرم بزرگ
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پرس گرم بزرگ توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 260,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست