آسياب ماهواره ای

تصویر آسياب ماهواره ای
  • اختلاط و خردایش مواد
نام دستگاه
آسياب ماهواره ای
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
کارگاه شهید کشتکار
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد کوکبی
مسئول دستگاه
اسماعیلی -
شماره تماس
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آسياب ماهواره ای توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 170,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست