سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر

تصویر سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر
  • مناسب جهت انجام واکنشهای پلیمریزاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به ویژه واکنشهای کاتالیستی.
  • دستگاه نیمه فعال می باشد.
نام دستگاه
سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
مسئول دستگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده -
شماره تماس
82883954
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست