فلوسایتومتری

تصویر فلوسایتومتری
  • بررسی مارکرهای سطحی سلولها با استفاده از خاصیت جذب و نشر فلوروکرومها و بررسی میزان DNA سلولهای جانوری و گیاهی.
  • (واحد خدمات درتعرفه قیمت، لوله می باشد. (دفعه = لوله))
نام دستگاه
فلوسایتومتری
مدل دستگاه
BD FACSCanto II
سازنده
BD - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فلوسایتومتری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه ایمنی شناسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن زهیر صراف
مسئول دستگاه
محبوبه محسنی -
شماره تماس
82884550
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
فلوسایتومتری توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست