میکروسکوپ الکترونی روبشی

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

بزرگنمایی اپتیکی 130-20 برابر
بزرگنمایی الکترونی 110000-300 برابر
توان تصویریرداری 15kV ,10kV ,5kV  

نام دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی
مدل دستگاه
ProX
سازنده
Phenom - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تصویربرداری الکترونی روبشی (SEM)- آنالیز عنصری (EDX,EDS) توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست