زتاسایزر

تصویر زتاسایزر

تعیین اندازه ذرات از 1/. نانومتر تا 10 میکرومتر-تعیین بار سطحی نانوذرات یا ذره مورد نظر (پتانسیل زتا)

نام دستگاه
زتاسایزر
مدل دستگاه
Zetasizer Nanoseries
سازنده
Malvern - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیولومینسانس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سامان حسینخانی
مسئول دستگاه
پوریا ابراری -
شماره تماس
82884483
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه بیولومینسانس-آزمایشگاه 4102