میکروسکوپ الکترونی عبوری

تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری
نام دستگاه
میکروسکوپ الکترونی عبوری
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی
جایگاه سازمانی
"معاونت پژوهشی و فناوری"
مدیر آزمایشگاه
مدیر تعریف نشده است
مسئول دستگاه
شماره تماس
نشانی