اندازه گیری عبوردهی دهی گازها در فشار ثابت

تصویر اندازه گیری عبوردهی دهی گازها در فشار ثابت

نمونه باید بصورت صفحه ای با سطح مقطع دایره ای به شعاع 6 سانتی متر و ضخامت حاکثر 0/2 میلیمتر آماده شود. 

نام دستگاه
اندازه گیری عبوردهی دهی گازها در فشار ثابت
مدل دستگاه
-
سازنده
توسعه تجهیزات غشایی - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
مسئول دستگاه
دکتر علیرضا شریف -
شماره تماس
82883954
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده های فنی مهندسی - دانشکده مهندسی شیمی-بلوک 3 - طبقه 3 شرقی - آزمایشگاه شماره 356
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین میزان عبوردهی گاز فیلمها و غشاهای پلیمری در فشار ثابت و دمای محیط توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست