میکروسکوپ نیروی اتمی

تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی
نام دستگاه
میکروسکوپ نیروی اتمی
مدل دستگاه
0101-A
سازنده
آرا پژوهش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
سعید جمالی -
شماره تماس
82883423
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-