میکروسکوپی فلورسنس معکوس

تصویر میکروسکوپی فلورسنس معکوس
نمونه های بیولوژیک روی پلیت فیکس شده باشند

نام دستگاه
میکروسکوپی فلورسنس معکوس
مدل دستگاه
IX81
سازنده
Olympus - ژاپن
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
سعید جمالی -
شماره تماس
82883423
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-