گلاوباکس

تصویر گلاوباکس
نمونه همراه با بستر باشد

نام دستگاه
گلاوباکس
سازنده
سامانه تجهیز دانش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
دکتر عبد اله اله وردی -
شماره تماس
82884749
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5117