ماسک الاینر

تصویر ماسک الاینر
نام دستگاه
ماسک الاینر
مدل دستگاه
-
سازنده
سامانه تجهیز دانش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884749
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5117