نانودراپ

تصویر نانودراپ
نمونه های حجم پایین (Pedestal) باید عاری از حلال های آلی باشند.

نام دستگاه
نانودراپ
مدل دستگاه
nanodrop-2000c
سازنده
Thermo Scientific Nicolet - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116