آزمون های کشت سلول

تصویر آزمون های کشت سلول

اتاق کشت سلول های جانوری و بانک سلول با کلیه امکانات استاندارد اتاق کشت با بیش از 10 سال سابقه

نام دستگاه
آزمون های کشت سلول
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116