ICP-OES

تصویر ICP-OES
  • دستگاه  ICP-OES مناسب  برای اندازگیری فلزات در محدوده غلظتی ppb  تا درصد در نمونه های جامد و مایع در ماتریکس های متفاوتی مانند : کاتالیست ها -مواد آلی و معدنی - خاک -آب دریا -بافتهای گیاهی و جانوری - خون - آلیاژها و ...
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
نام دستگاه
ICP-OES
مدل دستگاه
VISTA-PRO
سازنده
Varian-Inc - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
مسئول دستگاه
رحیم حسنی -
شماره تماس
82883475
نشانی
دانشکده علوم پایه
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ICP-OES توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست