ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی

توزین مواد با دقت سه رقم اعشار

نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
مدل دستگاه
gc16035
سازنده
ABC - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید صادقی زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883487
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم