اسپکتروفوتومتر

تصویر اسپکتروفوتومتر

اندازه گیری جذب محلولها در 190-340نانومتر

نام دستگاه
اسپکتروفوتومتر
مدل دستگاه
ce2301
سازنده
cecil - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید صادقی زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883487
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری غلظت محلول توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست