آزمایشگاه بیوتکنولوژی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره ثابت 82883538
نشانی
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع خدمات علمی و پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی ارائه میگردد.
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه