آزمایشگاه پلیمر
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه محمدحسین نوید فامیلی
شماره ثابت
نشانی
تجهیزات آزمایشگاه