آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی
شماره ثابت 82884449
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع خدمات علمی و پژوهشی در زمینه اسپکتروسکوپی مولکولی ارائه میگردد.
تجهیزات آزمایشگاه
  • FT IR | سازنده : Thermo Nicolet - ایالات متحده | مدل : Nicolet IR 100
  • IR | سازنده : Shimadzu - ایالات متحده | مدل : IR-460
  • UV-Visible | سازنده : Rayleigh - چین | مدل : UV-2601
  • UV-Visible | سازنده : Shimadzu - ایالات متحده | مدل : UV-2100