آزمایشگاه شیمی عمومی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه نجف آهوپای
شماره ثابت 82884478-82883472
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه -زیرزمین اتاق302-
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع خدمات علمی و پژوهشی در زمینه آنالیز و شناسایی مواد ارائه میگردد.
تجهیزات آزمایشگاه
  • تخلخل سنج BET | سازنده : Micromeritics - ایالات متحده | مدل : tristar ii-3020
  • طیف سنج جرمی | سازنده : Agilent - ایالات متحده | مدل : 5975c-inert MSD with Triple-Axis Detector